2015 Nov 01 - 2015 Nov 30

2015 Nov 11 - 2015 Nov 13

9. Bremer Septorhinoplastikkurs

2015 Nov 11

Bad Lippspringe

2015 Nov 13 - 2015 Nov 14

Grazer Stimmtage

2015 Nov 16 - 2015 Nov 19

Düsseldorf: MEDICA

2015 Nov 26 - 2015 Nov 28

6. Bielefelder Ohr- und Schädelbasiskurs

2015 Nov 27 - 2015 Nov 28

Wien: Postgraduiertenkurs 2015